بيمارستان جايگزين عجب شير

کد پروژه 1602001073001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 50٪
زیربنا 6,143
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 82
واحد تخت
مشاور سده
پیمانکار آذريورد تبريز
استان آذربايجان شرقي