بيمارستان جايگزين روانپزشكي رازي تهران (امين‌آباد)

کد پروژه 1602001063001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 35,079
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 549
واحد تخت
مشاور ليمان
پیمانکار توسعه ابنيه فني
استان تهران