بيمارستان كازرون

کد پروژه 1602001244001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 17٪
زیربنا 18,195
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 217
واحد تخت
مشاور پاياب طرح
پیمانکار بوم شهر
استان فارس