بيمارستان جايگزين لنگرود

کد پروژه 1602001075001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 96.63٪
زیربنا 12,338
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 129
واحد تخت
مشاور فردافن پارس
پیمانکار طرح و بازرسي
استان گيلان