حرم مطهر حضرت احمد ابن موسي(ع) شاهچراغ

کد پروژه 1701033012001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 37٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 1
واحد متر مربع
مشاور فربوم شهر پارس
پیمانکار مهر پورساز
استان فارس