بيمارستان جايگزين امام خميني تهران

کد پروژه 1602001055001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 15٪
زیربنا 51,467
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 563
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار كوا
استان تهران