بيمارستان جايگزين دكتر شريعتي فسا

کد پروژه 1602004003001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 67٪
زیربنا 11,861
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور پاياب طرح
پیمانکار ابنيه بتني
استان فارس