بيمارستان جايگزين بيمارستان امام خميني خمين

کد پروژه 1602001057001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 76.58٪
زیربنا 11,861
تاریخ شروع 1389
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 130
واحد تخت
مشاور ليمان
پیمانکار اصالت
استان مرکزي