بيمارستان آموزشي جايگزين فاطمي اردبيل

کد پروژه 1602001021001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 5.19٪
زیربنا 24,664
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 258
واحد تخت
مشاور همگون
پیمانکار
استان اردبيل