بيمارستان جايگزين خاتم الانبياء(ص) شوشتر

کد پروژه 1602001061001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 27.76٪
زیربنا 14,009
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 197
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار بوم شهر
استان خوزستان