بيمارستان جايگزين نظام مافي شوش

کد پروژه 1602001077001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 13٪
زیربنا 14,775
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 206
واحد تخت
مشاور پاياب طرح
پیمانکار رهگا
استان خوزستان