بيمارستان جايگزين بندر ماهشهر

کد پروژه 1602001056001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 15,466
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 227
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار جهاد نصر خراسان
استان خوزستان