بيمارستان جايگزين امام خميني(ره) تنكابن

کد پروژه 1602001054001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 70٪
زیربنا 19,575
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 222
واحد تخت
مشاور فردافن پارس
پیمانکار آرمه دال
استان مازندران