بيمارستان آموزشي جايگزين رازي اهواز

کد پروژه 1602001002001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 25,497
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 254
واحد تخت
مشاور پاياب طرح
پیمانکار انرژي سازه آبان
استان خوزستان