بيمارستان آموزشي جايگزين آيت ا.. كاشاني جيرفت

کد پروژه 1602001008001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 27,738
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 258
واحد تخت
مشاور همگون
پیمانکار
استان كرمان