بيمارستان گچساران

کد پروژه 1602001069001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 92.4٪
زیربنا 12,495
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 129
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار بهپويان صنعت ساختمان
استان كهكيلويه و بويراحمد