بيمارستان گچساران

کد پروژه 1602001069001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 85.5٪
زیربنا 11,195
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 129
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار بهپويان صنعت ساختمان
استان كهكيلويه و بويراحمد