بيمارستان آموزشي جايگزين بهارلو

کد پروژه 1602001010001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 0.4٪
زیربنا 29,954
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 330
واحد تخت
مشاور ندارد
پیمانکار
استان تهران