بيمارستان جايگزين 15 خرداد مهدي شهر

کد پروژه 1602001049001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 65.8٪
زیربنا 8,911
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 85
واحد تخت
مشاور سده
پیمانکار سرمايه گذاري مسكن پرديس
استان سمنان