بيمارستان جايگزين پيرانشهر

کد پروژه 1602001059001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 41(دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است)٪
زیربنا 8,911
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 85
واحد تخت
مشاور ديدگاه
پیمانکار تره افشان
استان آذربايجان غربي