بيمارستان جايگزين پيرانشهر

کد پروژه 1602001059001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 41٪
زیربنا 8,911
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 85
واحد تخت
مشاور ديدگاه
پیمانکار تره افشان
استان آذربايجان غربي