بيمارستان جايگزين شريف‌‌آباد

کد پروژه 1602001068001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 13,895
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 129
واحد تخت
مشاور فردافن پارس
پیمانکار پاياسازه
استان تهران