بيمارستان جايگزين قرچك

کد پروژه 1602001074001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 8,911
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 85
واحد تخت
مشاور سده
پیمانکار پارس آروين
استان تهران