بيمارستان جايگزين اشرفي اصفهاني تهران

کد پروژه 1602001053001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 13,195
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 150
واحد تخت
مشاور
پیمانکار
استان تهران