بيمارستان آموزشي جايگزين زابل

کد پروژه 1602004014001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 16.4٪
زیربنا 20,163
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 204
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار شبكه پارس
استان سيستان و بلوچستان