بيمارستان بم

کد پروژه 1602001005001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 19,645
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 202
واحد تخت
مشاور
پیمانکار
استان كرمان