بيمارستان 64 تختي آذرشهر

کد پروژه 1602001050001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 67(دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است)٪
زیربنا 8,911
تاریخ شروع 1390
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 83
واحد تخت
مشاور سده
پیمانکار عمران آبادي تبريز
استان آذربايجان شرقي