بيمارستان آموزشي جايگزين كرج

کد پروژه 1602001024001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 52.5٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 260
واحد تخت
مشاور پاياب طرح
پیمانکار
استان البرز