بيمارستان آموزشي جايگزين فاطمه الزهرا بوشهر

کد پروژه 1602001020001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 10.54٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور فردافن پارس
پیمانکار
استان بوشهر