بيمارستان جايگزين مفتح ورامين

کد پروژه 1602001076001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 211
واحد تخت
مشاور
پیمانکار
استان تهران