بيمارستان آموزشي جايگزين معتضدي و امام خميني كرمانشاه

کد پروژه 1602001027001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 7.68٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 540
واحد تخت
مشاور شورا
پیمانکار
استان كرمانشاه