بيمارستان آموزشي جايگزين گلستان اهواز

کد پروژه 1602001028001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل 540
واحد تخت
مشاور
پیمانکار
استان خوزستان