بيمارستان ملارد

کد پروژه 1602001097001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 32٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار رضوان مكان
استان تهران