بيمارستان جايگزين شهيد عباسي مياندوآب

کد پروژه 1602001071001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 0.4٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور ندارد
پیمانکار
استان آذربايجان غربي