بيمارستان آموزشي جايگزين شهداي يافت آباد

کد پروژه 1602001017001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 200
واحد تخت
مشاور
پیمانکار
استان تهران