بيمارستان آموزشي جهرم

کد پروژه 1602001029001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 80.07٪
زیربنا 23,878
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 243
واحد تخت
مشاور گروه 4
پیمانکار ابنيه بتني
استان فارس