بيمارستان شهرستان قدس

کد پروژه 1602001089001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 33٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار پارسازه
استان تهران