بيمارستان آموزشي جايگزين 15 خرداد تهران

کد پروژه 1602001012001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 220
واحد تخت
مشاور
پیمانکار
استان تهران