بيمارستان اشنويه

کد پروژه 30303764001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 36٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1393
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 64
واحد تخت
مشاور جودت و همکاران
پیمانکار آذريورد تبريز
استان آذربايجان غربي