بيمارستان 32 تختخوابي باشت

کد پروژه 30303769001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1393
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 35
واحد تخت
مشاور نوي
پیمانکار خوديار
استان كهكيلويه و بويراحمد