بيمارستان عنبرآباد

کد پروژه 30303771001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 11,477
تاریخ شروع 1393
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 96
واحد متر مربع
مشاور گارنو
پیمانکار ساينار ساز پايا
استان كرمان