بيمارستان عنبرآباد

کد پروژه 30303771001
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت دستگاه اجرايي اين پروژه تغيير كرده است٪
زیربنا 11,477
تاریخ شروع 1393
تاریخ پایان 1397
ظرفیت کل 96
واحد متر مربع
مشاور گارنو
پیمانکار ساينار ساز پايا
استان كرمان