ورزشگاه بناب

کد پروژه 1702004031001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 86.73٪
زیربنا 17,325
تاریخ شروع 1371
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار تبريز پي
استان آذربايجان شرقي