ورزشگاه اردبيل

کد پروژه 1702004031002
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 64٪
زیربنا 17,835
تاریخ شروع 1371
تاریخ پایان 1402
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار فولاد ساختمان
استان اردبيل