ورزشگاه شهركرد

کد پروژه 1702004031003
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 74.18٪
زیربنا 18,300
تاریخ شروع 1371
تاریخ پایان 1402
ظرفیت کل
واحد
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار مخروط كار
استان چهارمحال و بختياري