ورزشگاه شهركرد

کد پروژه 1702004031003
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 10٪
زیربنا 18,100
تاریخ شروع 1371
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور پژوهش و برنامه 2
پیمانکار اصالت
استان چهارمحال و بختياري