ورزشگاه خرم‌آباد

کد پروژه 1702004031004
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 14.6٪
زیربنا 19,800
تاریخ شروع 1371
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور ايران آرك
پیمانکار 142
استان لرستان