ورزشگاه بروجرد

کد پروژه 1702004031005
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 72.28٪
زیربنا 18,300
تاریخ شروع 1371
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور ماهر و همكاران
پیمانکار پارس‌آروين
استان لرستان