بيمارستان اكباتان

کد پروژه 1602001254001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 58٪
زیربنا 26,478
تاریخ شروع 1387
تاریخ پایان 1398
ظرفیت کل 272
واحد تخت
مشاور موژدا و همكاران
پیمانکار تابان شهر
استان همدان