مجموعه ورزشي خرم آباد

کد پروژه 1702004025001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 78.54٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1391
تاریخ پایان 1399
ظرفیت کل
واحد متر مربع
مشاور ايران آرك
پیمانکار
استان لرستان