ضلع شرقي حرم حضرت معصومه(س)

کد پروژه 1502012005001
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 72٪
زیربنا 50,000
تاریخ شروع 1386
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل 1
واحد پروژه
مشاور فجرتوسعه
پیمانکار رس
استان قم