بيمارستان جايگزين امام خميني شهرستان نور

کد پروژه 160200126901
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت 5.54٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 1396
تاریخ پایان 1400
ظرفیت کل 160
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار
استان مازندران