احداث بيمارستان جايگزين مهاباد

کد پروژه 0
وضعیت اجرایی پروژه در حال اجرا
درصد پیشرفت
زیربنا 0
تاریخ شروع 1395
تاریخ پایان 1396
ظرفیت کل
واحد تخت
مشاور رازيگران
پیمانکار
استان آذربايجان غربي