تدوین دستورالعمل و چک لیست های حمل و نقل و انبارداری مواد و مصالح ساختمانی در ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

کد پروژه
وضعیت اجرایی پروژه پایان یافته
درصد پیشرفت 100٪
زیربنا 0
تاریخ شروع 0
تاریخ پایان
ظرفیت کل
واحد
مشاور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پیمانکار
استان تهران
دانلود